Regulamin sklepu

Szanowni Państwo,

1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie aktualizacja Regulaminu Sklepu internetowego www.ewaschmitt.pl wynikająca z potrzeby dostosowania dokumentu do zmian w przepisach prawa oraz wprowadzenia zmian redakcyjnych.

Pełną treść zmian prezentuje dołączony plik z Regulaminem, w którym w trybie śledzenia zmian (w kolorze) zaznaczone zostały zapisy dodawane oraz ulegające zmianie. Poniżej zaś aktualna treść Regulaminu obowiązującego od 1 stycznia 2023 r.

REGULAMIN SKLEPU

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego

Zenner-Poland Sp. z o.o.
ul. Rokicińska 211
92-620 Łódź
NIP 729 020 77 46
biuro@zenner.pl

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny:
  Zenner-Poland Sp. z o.o.
  ul. Rokicińska 211
  92-620 Łódź
  NIP 729 020 77 46
  biuro@zenner.pl
 3. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów umieszczone w zakładce
 4. Dane kontaktowe:
  Zenner-Poland Sp. z o.o.
  ul. Rokicińska 211
  92-620 Łódź
  NIP 729 020 77 46
  biuro@zenner.pl
 5. Dostawa –rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.
 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Klient na prawach konsumenta – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD).
 10. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 12. Konsument –pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Koszyk –lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 14. Kupujący – zarówno Konsument, Klient, jak i Klient na prawach konsumenta .
 15. Miejsce wydania rzeczy –adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 16. Moment wydania rzeczy –moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 17. Płatność –metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 19. Produkt –minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 20. Przedmiot umowy –produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 21. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 22. Punkt odbioru –miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 23. Rzecz –rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 24. Sklep –serwis internetowy dostępny pod adresem www.ewaschmitt.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 25. Sprzedający:
  Zenner-Poland Sp. z o.o. ul. Rokicińska 211 92-620 Łódź wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000061524 akta rejestrowe znajdą się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą NIP: 7290207746 oraz REGON: 470561540, BDO: 000029596, kapitał zakładowy 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), posiadająca status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)
  KONTO BANKOWE – PLN: Paribas Bank Polska S.A. O. Łódź 90 1600 1143 1842 3741 5000 0001
 26. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 27. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 28. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 29. Zamówienie –oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość rzeczy; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Sprzedający w każdym przypadku obniżenia ceny rzeczy umieści na karcie danej rzeczy (obok informacji o obniżonej cenie) informację o najniższej cenie danej rzeczy, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W sytuacji, gdy dana rzecz jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, Sprzedający umieści na karcie danej rzeczy również informację o najniższej cenie danej rzeczy, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania danej rzeczy do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżonej ceny.
 6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla rzeczy znajdujących się w sklepie.
 9. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 10. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 9 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 640 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 12. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 13. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 14. Sprzedający oświadcza, że wynik wyszukiwania rzeczy, uzyskany przy wykorzystaniu wyszukiwarki znajdującej się na stronie sklepu internetowego: www.ewaschmitt.pl działa według trafności, co oznacza, że w wyniku wyszukiwania pojawiają są rzeczy, których nazwa lub opis zawierają słowo lub słowa (frazę), które osoba korzystająca z wyszukiwarki wpisała w wyszukiwarkę sklepu internetowego lub rzeczy, których nazwa lub opis są najbardziej trafne w odniesieniu słowa lub słów (frazy) wpisanej przez osobę korzystającą z wyszukiwarki.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 • dodanie do koszyka rzeczy;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • wybór miejsca wydania rzeczy;
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Zawarcie umowy z Konsumentem lub Klientem na prawach konsumenta następuje z chwilą złożenia zamówienia i potwierdzenia z obowiązkiem zapłaty.
 2. Realizacja zamówienia Konsumenta lub Klienta na prawach konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 72 godzin od złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 5. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie od 2 do 5 dni roboczych, a dla zamówień złożonych z wielu rzeczy w najdłuższym terminie tj. 7 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi oraz Klientowi na prawach konsumenta, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Postanowienia ust. 2-13 poniżej dotyczące Konsumenta stosuje się wprost do Klienta na prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, rozpoczyna się dla:
  1. Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
  2. Umowy, która obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
  3. Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
   – dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem  lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) w dopuszczalnym przez prawa zakresie.

§6 Niezgodność rzeczy z umową

Reklamacja Konsumenta oraz Klienta na prawach Konsumenta

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do Umów zawartych pomiędzy Sprzedającym i Konsumentem lub Klientem na prawach konsumenta zastosowanie mają postanowienia ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rzecz jest zgodna z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Klientowi na prawach konsumenta, o którym Konsument lub Klient na prawach konsumenta, powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności rzeczy z umową w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli Konsument lub Klient na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha rzeczy odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 6 ust. 2 i 3 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy rzeczy.
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności rzeczy z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu  dwóch tygodni od chwili dostarczenia. 
 5. Jeżeli rzecz jest niezgodna z umową, Konsument lub Klient na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 6. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Klient na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Klient na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności rzeczy z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Klienta na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności danej sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności rzeczy z umową, wartość rzeczy zgodnej z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Klienta na prawach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową.
 8. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Klienta na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Klienta na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę rzeczy oraz cel, w jakim Konsument lub Klient na prawach konsumenta go nabył.
 9. Konsument lub Klient na prawach konsumenta doręcza Sprzedającemu rzecz podlegająca naprawie lub wymianie na adres reklamacyjny.
 10. Jeżeli rzecz jest niezgodna z umową Konsument lub Klient na prawach konsumenta z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedający odmówił doprowadzenia rzecz do zgodności z umową na zasadach ustalonych powyżej;
  2. Sprzedający nie doprowadził rzecz do zgodności z umową, na zasadach określonych powyżej
  3. brak zgodności rzeczy z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić rzecz do zgodności z umową
  4. brak zgodności rzecz z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych powyżej;
  5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on rzeczy do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Klienta na prawach konsumenta.
 11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy niezgodnej z Umową pozostaje do wartości rzeczy zgodnej z umową.
 12. Sprzedający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta lub Klienta na prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Konsument lub Klient na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności rzeczy z umową jest nieistotny.
 14.  Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych rzeczy dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Klient na prawach konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych rzeczy.
 15. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Klient na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi na prawach konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy.
 16. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klienta na prawach Konsumenta.

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w ramach Sklepu zostały opisane w Polityce prywatności

§8 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego Umowy zawartej z tym Klientem ograniczona jest do sumy zapłaconej przez Klienta kwoty ceny oraz zapłaconych przez Klienta kosztów za dostarczenie rzeczy. Powyższe ograniczenie dotyczy szkody rzeczywistej jak i utraconych korzyści.
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.