Zwroty i reklamacje

Regulamin reklamacyjny dla klientów indywidualnych

 1. Definicje

Poniższe słowa użyte w niniejszym regulaminie reklamacyjnym będą mieć następujące znaczenie:

1.1 Klient – osoba fizyczna, która dokonała zakupu produktów, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2 Produkt – towar zakupiony przez klienta w sklepie internetowym lub za pośrednictwem Dystrybutora zawarty jest na stronie: www.ewaschmitt.pl

1.3 Zenner – Poland Sp. z o.o. – podmiot odpowiedzialny / producent/ pierwszy dystrybutor – w skrócie “Zenner” w dalszej części tekstu.

1.4  Wada fizyczna – wada polegająca na niezgodności Produktu z umową, w szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:

1.4.1 Nie posiada właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć z uwagi na określone przez Zenner  w opisie/ specyfikacji lub na etykiecie  właściwości typowe dla produktu i jego przeznaczenia;

1.4.2 Nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta,

1.4.3 Nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

1.4.4 Został Klientowi wydany w stanie niezupełnym/ niekompletnym lub uszkodzonym częściowo lub całkowicie.

1.5 Urządzenie – akumulatorowa szczoteczka elektryczna.

 1. Postanowienia ogólne

2.1 Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej Produktu/Urządzenia posiadającego wady fizyczne ujawnione w trakcie trwania rękojmi (art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego, Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02). Jeżeli Klientowi przysługują roszczenia z tytułu gwarancji reklamacja może zostać zgłoszona przez czas trwania gwarancji określony w karcie gwarancyjnej.

2.2 Klient może zgłosić reklamację z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu/Urządzenia niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

2.3 Odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu/Urządzenia obejmuje w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi: nieodpłatną naprawę Produktu/Urządzenia, wymianę Produktu/Urządzenia. W przypadku roszczeń z rękojmi odpowiedzialność za wady fizyczne  Produktu/Urządzenia obejmuje również odstąpienie od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada fizyczna Produktu/Urządzenia jest nieistotna.

2.4 Odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu/Urządzenia dotyczy wad, które istniały w chwili wydania Produktu/Urządzenia Klientowi.

2.5 Odpowiedzialność jest wyłączona, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili odbioru Produktu/Urządzenia.

 1. Podstawowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji

3.1 W przypadku pojawienia się w Produkcie/Urządzeniu, w okresie rękojmi lub gwarancji, wady fizycznej Produktu/Urządzenia, Klient ma prawo zgłosić reklamację.

3.2 Zgłoszenie reklamacyjne przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie:

 1. mailowo na adres:
 2. pisemnie na adres:

3.3 Klient powinien zgłosić reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego pod tym adresem kliknij tutaj zawierającego następujące dane:

 • Imię i nazwisko Klienta,
 • Dokładny adres do wysyłki Produktu/Urządzenia,
 • Dane kontaktowe Klienta tj. numer telefonu Klienta, adres email,
 • Numer seryjny – w przypadku reklamacji kosmetyku/ mieszaniny chemicznej,
 • Opis problemu, dokumentację zdjęciową – jeśli możliwe,
 • Roszczenia Klienta oraz wskazanie jego podstawy (rękojmi lub gwarancji),
 • Numer zamówienia,
 • Numer faktury/paragonu,
 • Numer konta bankowego,

3.4 Aby Zenner mogło w sposób prawidłowy rozpatrzyć reklamację, musi mieć możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz przyczyn jej powstania. Standardowo Dział obsługi Klienta poprosi Klienta o dostarczenie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej powstanie wady. W przypadku braku możliwości stwierdzenia zasadności reklamacji i przyczyny pierwotnej wady, dział obsługi Klienta Zenner może poprosić Klienta o dostarczenie wadliwego Produktu/Urządzenia do siedziby Zenner na adres: 

Zenner-Poland Sp. z o.o.; ul. Rokicińska 211; 92-620 Łódź

W takich przypadkach dostarczenie produktu będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

3.5 Przez dowód zakupu rozumie się w szczególności następujące dokumenty: faktura VAT, paragon, potwierdzenie przelewu, Tpay, PayPal, wyciąg z karty kredytowej.

3.6 Zenner zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak informacji ze strony Zenner w powyższym terminie oznacza uznani reklamacji za uzasadnioną.

3.7 Reklamację uważa się za uznaną, poprzez wymianę Produktu/Urządzenia wadliwego na  produkt lub Urządzenie wolne od wad, jego naprawę lub zwrot kosztów zakupu produktu/Urządzenia. W przypadku, gdy wada dotyczy wyłącznie części i produktu/Urządzenia – wymiana lub naprawa może dotyczyć wyłącznie tej części.

3.8 Zenner dokona naprawy lub wymiany wadliwego Produktu/Urządzenia bez zbędnej zwłoki, w czasie, na którego ramy wpływ mają rodzaj wadliwego Produktu lub Urządzenia i charakter wady.

3.9 Reklamację uważa się za niezasadną, w sytuacji podania przez Zenner, konkretnego powodu nieuznania wady.

 1. Reklamacja ilościowa

4.1 Niezgodność ilościowa (niewłaściwa ilość Produktu, brak Produktu w paczce, inny Produkt niż zamówiony) powinna zostać zgłoszona Zenner nie później niż w ciągu 72 godzin od daty odbioru Produktu.

4.2 W przypadku, gdy Klientowi został dostarczony Produkt inny niż zamówiony Klient ma możliwość:

4.2.1 Odesłania Produktu na adres Zenner:

 Zenner-Poland Sp. z o.o.; ul. Rokicińska 211; 92-620 Łódź

Produkt zostanie wymieniony na prawidłowy, zgodny z zamówieniem, po dostarczeniu reklamowanego Produktu do

Zenner-Poland Sp. z o.o.; ul. Rokicińska 211; 92-620 Łódź

4.2.2 Żądania dosłania prawidłowego, zgodnego z zamówieniem produktu, za pobraniem Produktu będącego przedmiotem reklamacji.

 1. Zasady dostawy reklamowanego towaru

5.1 Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt/Urządzenie wraz z opisem

reklamacji do miejsca jego zakupu: siedziby głównej, Dystrybutora, punktu sprzedaży na

własny koszt. Zenner zwraca Klientowi poniesione koszty przesyłki reklamacyjnej w razie

uwzględnienia reklamacji.

5.2 Przesyłki reklamacyjne za pobraniem i przesyłki przekazywane do paczkomatów nie będą przyjmowane przez Zenner.

5.3 Reklamowany Produkt/Urządzenie musi być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległ dodatkowemu uszkodzeniu w czasie transportu. Za właściwe zabezpieczenie, zapakowanie i wysyłkę Produktu/Urządzenia odpowiedzialny jest Klient.

 1. Pozostałe warunki rozpatrywania reklamacji

6.1 Reklamacja nie przysługuje w przypadku niewłaściwego użytkowania lub przechowywania Produktu/Urządzenia w szczególności użytkowania go w sposób niezgodny z opisem zawartym na Produkcie/Urządzeniu lub na ulotce załączonej do produktu/Urządzenia.

6.2 Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, które wynikły wskutek transportu, Klient zobowiązany jest rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia nieprawidłowości zamówienia sporządzić z nim protokół szkody. Oryginał protokołu szkody powinien być dostarczony do Zenner-Poland Sp. z o.o.; ul. Rokicińska 211; 92-620 Łódź z reklamowanym Produktem/Urządzeniem. Fizyczne dostarczenie protokołu powinno być poprzedzone kontaktem mailowym lub telefonicznym z Zenner

e-mail: biuro@zenner.pl

telefon: 42 67918 01.

Zwroty

Każdy klient ma 14 dni (od dnia otrzymania) na zwrot towaru bez podania przyczyny.

Należy wypełnić formularz zwrotu (wydrukuj go stąd: link). Dołączyć do formularza otrzymany paragon (otrzymany wraz z zamówieniem lub wysłany na email). Następnie paczkę wraz z: nieużywanym towarem, formularzem zwrotu oraz paragonem dokładnie zabezpiecz i wyślij z dopiskiem „SKLEP ONLINE” na adres:

Zenner -Poland Sp. z o.o.
ul.Rokicińska 211, 92-620 Łódź

UWAGA. Nie odbieramy paczek wysyłanych za pobraniem. Zwracany towar musi być nowy w oryginalnym opakowaniu, nie nosić śladów użytkowania odpowiednio zapakowany i zabezpieczony. Koszt odesłania towaru ponosi klient.
Zwroty realizujemy jak najszybciej możemy, lecz w sytuacjach wyjątkowych trwa to do 14 dni. 

Formularze zwrotów

Wzór reklamacji towaru: naprawa lub wymiana

Wzór reklamacji towaru: obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy

wzór reklamacja towaru: obniżenie ceny po zadaniu naprawdy lub wymiany