Polityka prywatności

Polityka prywatności Zenner-Poland Sp. z o.o. (ZENNER)

Niniejsza polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych Użytkowników:

 • strony internetowych ZENNER, t.j. www.ewaschmitt.pl
 • profilu ZENNER na Facebooku/Instagramie/ TikTok/YouTube/Google/Twitter

Ochrona danych osobowych, które nam powierzono  przez osoby odwiedzające naszą stronę internetową lub korzystające z naszych formularzy online jest dla nas priorytetem. Ważne jest dla nas, abyś był w pełni poinformowany o danych osobowych, które zbieramy, kiedy korzystasz z naszych ofert i usług online, i byś wiedział w jaki sposób ich używamy.

§1. Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”) w rozumieniu RODO.

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, przez Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§ 2. Administrator danych osobowych

Właścicielem strony internetowej/ profilu na Instagramie / Facebooku i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest Zenner-Poland Sp. z o.o.; ul. Rokicińska 211; 92-620 Łódź (KRS: 0000061524)
Dane kontaktowe Administratora danych osobowych.
adres: 92-620 Łódź, ul. Rokicińska 211,
NIP 729 020 77 46
e-mail: biuro@zenner.pl
telefon: 42 67918 01

Zenner-Poland Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających profile na Facebook/ Instagram/TikTok/ Youtube/Google/Twitter i strony internetowej Zenner.

§ 3. Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe zbierane przy dokonywaniu zapisu na newsletter /  użyciu formularza kontaktowego / udostepnienia ich na profilu Facebook/ Instagram/TikTok/ Youtube/Google/Twitter wzięcia udziału w organizowanym konkursie przez Zenner .

Podczas dokonywania zapisów na newsletter zbierane są przez nas dane osobowe takie jak : adres email/ numer telefonu.

Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego/ reklamacyjnego zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, dane adresowe do wysłania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne/ wymiany towaru ;

Podczas wypełniania formularza  zgłoszenia działań niepożądanych zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, płeć, opis zgłoszenia działań niepożądanych w zakresie: objawów niepożądanych, płci, daty aplikacji , czasu utrzymywania się objawów, miejsca aplikacji, skłonności alergicznych, podjętych działań pielęgnacyjnych po wystąpieniu odczynu alergicznego, danych identyfikujących produkt kosmetyczny i miejsce zakupu,  informacji o zasięgniętych poradach lekarskich i opiniach lekarskich, adres email, numer telefonu, dane adresowe do wysłania odpowiedzi na zgłoszenie działań niepożądanych;

Dane zbierane poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane przez Administratora danych osobowych – Zenner-Poland Sp. z o.o. zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych w formularzach dostępnych na stronie internetowej ZENNER, na profilu ZENNER na Facebook/ Instagram/TikTok/ Youtube/Google/Twitter oraz na profilu ZENNER na Instagramie nie jest obowiązkowe, co oznacza, że podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne, aby móc zgłosić swój udział w konkursie organizowanym przez ZENNER lub przesłać do ZENNER zapytanie. W celu rejestracji czy zgłoszenia udziału w konkursie lub w celu przesłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie tylko tych danych osobowych, których przekazanie jest niezbędne w danym celu.

W przypadku przystępowania do konkursu lub promocji organizowanej przez ZENNER, każdy Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu oraz oświadczyć, że zapoznał się i akceptuje jego postanowienia.

W niektórych formularzach istnieje również możliwość wyrażenia zgód: na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz na inne czynności, których cele zostały podane w konkretnych formularzach, a ich zakres jest związany ze specyfiką danego programu, czy aktywności.

Każdy formularz, poprzez który ZENNER pozyskuje dane osobowe Użytkowników, zawiera szczegółowe informacje o administratorze danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych osobowych oraz o przysługujących Użytkownikom prawach. Zakres tych informacji jest dostosowany do danego formularza.

Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i przetwarzane przez ZENNER wyłącznie w celach określonych w poszczególnych formularzach.

Podanie danych osobowych w formularzach dostępnych na stronie internetowej ZENNER w zakładce dotyczącej reklamacjizgłoszenia działań niepożądanych i potencjalnie niepożądanych nie jest obowiązkowe, co oznacza, że podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne, aby móc uruchomić procedurę postępowania wyjaśniającego i zapewnić odpowiednie wsparcie Klientom Zenner w przypadku wystąpienia działań niepożądanych dla produktu będącego pod nadzorem ZENNER. W celu zgłoszenia reklamacji lub działań niepożądanych / potencjalnie niepożądanych za pomocą formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie tylko tych danych osobowych, których przekazanie jest niezbędne w danym celu. W przypadku działań niepożądanych podanie informacji na temat zastosowanego leczenia farmakologicznego, opinii lekarskiej czy zastosowanej pielęgnacji po wystąpieniu reakcji alergicznej jest w pełni dobrowolne.

§ 4. Cel i zakres gromadzenia danych osobowych

Podanie danych osobowych w formularzach dostępnych na stronie internetowej ZENNER, na profilu ZENNER na Facebook/ Instagram/TikTok/ Youtube/Google/Twitter  nie jest obowiązkowe, co oznacza, że podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne, aby móc zgłosić swój udział w konkursie organizowanym przez ZENNER lub przesłać do ZENNER zapytanie/zgłoszenie lub podjąć konwersację / dodać komentarz na profilu.

Dane zbierane są na potrzeby rejestracji w celu przystąpienia do konkursu lub promocji organizowanej przez ZENNER oraz na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytanie/ zgłoszenie  przesłane przez Użytkowników z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

Dane osobowe zbierane przy dokonywaniu zapisu na newsletter /  użyciu formularza kontaktowego / udostępnienia ich na profilu Facebook/ Instagram/TikTok/ Youtube/Google/Twitter wzięcia udziału w organizowanym konkursie przez Zenner zbierane są w celu prowadzenia wobec Użytkowników działań marketingowych, w tym w celach analitycznych i statystycznych.

Dane osobowe zbierane w formularzu zgłoszeniowym w Serwisie przetwarzane są w jednym lub kilku następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia użytkownikowi korzystania z naszej strony internetowej;
 • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w sklepach naszych partnerów handlowych;
 • rozpatrzenie zgłoszenia działań niepożądanych lub potencjalnie niepożądanych dla kosmetyków będących pod nadzorem Zenner;
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;
 • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
 • kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników – przez e-mail oraz telefon (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora.

Dane osobowe Użytkowników są pozyskiwane, gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez ZENNER w związku z przesłaniem zapytania/ zgłoszenia  z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.ewaschmitt.pl lub poprzez przesłanie wiadomości na portalach społecznościowych lub na adres mailowy. Przetwarzanie danych osobowych przez ZENNER odbywa się zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

ZENNER może wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/ zgłoszenie  lub w celu realizacji promocji/konkursu, lub w celu marketingowym, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu.

Inne wykorzystanie danych i usuwanie danych: Wszelkie dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie twoich danych osobowych będzie generalnie wykonywane tylko w zakresie dozwolonym na podstawie przepisów prawnych lub w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych lub wykorzystanie danych. W przypadku dalszego przetwarzania w celach innych niż te, dla których dane zostały pierwotnie zebrane, poinformujemy Cię o tych innych usługach i przekażemy wszystkie inne istotne informacje przed dalszym przetwarzaniem.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te mogą polegać w szczególności na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego. Profilowanie dotyczy w szczególności: miejsca zamieszkania, geolokalizacji, zakwalifikowania do odpowiedniej grupy wiekowej, preferencji zakupów określonego rodzaju, marki akcesoriów kosmetycznych. Skutkiem profilowania jest dostosowanie oferty marketingowej Administratora do potrzeb Użytkowników.

§6. Reklama kontekstowa

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§7. Reklama behawioralna

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

§8. Marketing bezpośredni

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

§9 Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

ZENNER nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Dane, jakie ZENNER może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych ZENNER może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Zenner korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Zenner. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, administrator strony sklepu internetowego, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

§10 Prawa użytkowników

Każdy Użytkownik może się zwrócić bezpośrednio do ZENNER i skorzystać z prawa do :

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych– na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych– na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • Prawo do usunięcia danych– na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem danych na adres e-mail: biuro@zenner.pl a także pocztą tradycyjną pod adres: Zenner-Poland Sp. z o.o.; ul. Rokicińska 211, 92 – 620 Łódź.

Dodatkowo Użytkownicy będący uczestnikami konkursu, mają prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych ZENNER mogą zrealizować poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail: biuro@zenner.pl, oraz za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.

Jeżeli Użytkownik będący uczestnikiem promocji lub konkursu prześle do ZENNER żądanie usunięcia jego danych osobowych, to jest to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w promocji/konkursie.

W przypadku gdy Użytkownik otrzyma od ZENNER nagrodę lub innym materiał, dla którego wydanie wymaga udokumentowania zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, żądanie to zostanie zrealizowane po okresie 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione (w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu, może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. Możesz skontaktować się z tym organem pod adresem:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
telefon: 22 531-03-00
faks: 22 531-03-01
Adres e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

§11 Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. ZENNER wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora danych osobowych, zgodnie z art. 29 RODO.

§12 Standardowe czasy usuwania danych

Prawodawstwo określiło wiele czasów przechowywania danych i zobowiązań z nimi związanymi. Pod koniec tych okresów odpowiednie dane będą rutynowo usuwane. Dane, na które powyższe okresy i obowiązki przechowywania danych nie mają wpływu, są usuwane lub anonimizowane, gdy tylko cele określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych przestają obowiązywać. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie zawiera innych przepisów dotyczących przechowywania danych, przechowujemy gromadzone przez nas dane tak długo, jak są one wymagane do powyższych celów, dla których zostały zgromadzone.

§13 Identyfikacja i ściganie nadużyć

Przechowujemy wszelkie informacje dotyczące identyfikacji i ścigania nadużyć, w szczególności adresu IP, przez maksymalny okres 7 dni. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 (1) punkt. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem w utrzymywaniu danych przez 7 dni jest zapewnienie funkcjonowania naszej strony internetowej i transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem tej strony internetowej oraz walka z cyberatakami i podobnymi złośliwymi działaniami. W stosownych przypadkach możemy wykorzystywać anonimowe informacje, aby dopasować projekt naszej strony do potrzeb użytkownika.

§14 Fanepage Facebook / Instagram/ TikTok/YouTube/Google/Twitter

Określone w tym rozdziale zasady dotyczą użytkowników Facebooka/ Instagrama/TikTok/YouTube/Google/ Twitter , a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy. Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebook/ Instagram/TikTok/ Youtube/Google/Twitter.

Polityka naszego fanpage’u może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebook/ Instagram/TikTok/ Youtube/Twitter/Google. Niniejsza klauzula może ulec zmianie jednak nie będą one naruszać podstawowych zasad zachowania prywatności użytkowników Facebook/ Instagram/TikTok/ Youtube/Google/Twitter oraz zasad bezpieczeństwa. Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook/ Instagram/TikTok/ Youtube/Google/Twitter. Nasza firma administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebook/ Instagram/TikTok/ Youtube/Google/Twitter (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia / nagrania video / nagrania głosowe (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik
 • Zamieszczanie zdjęć / grafik/ nagrań / treści pisanej pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger lub inne komunikatory (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook/ Instagram/TikTok/ Youtube/Google/Twitter.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie.
 • 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/ chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków. Np. Chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością.
 • 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazanych w punkcie wyżej interesów.

Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook/ Instagram/TikTok/ Youtube/Google/Twitter tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger/ innych komunikatorów, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebook/ Instagram/TikTok/ Youtube/Google/Twitter.  W przypadku wymaganych działań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.  Relacje pomiędzy naszą firmą, a użytkownikiem są w pełni dobrowolne. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.

§15 Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Zenner-Poland Sp. z o.o.

ZENNER korzysta z plików cookies w celach:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty. Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, jakie treści omijają.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni. Jeżeli uważasz jednak, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo dla innych firm, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki tj:

 • W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

 • W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

 • W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

 • W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

 • W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

 • W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

§16 Korzystanie z Google Universal Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Universal Analytics, usługi analizy internetowej oferowanej przez Google Inc. (“Google”). Google Universal Analytics wykorzystuje pliki cookie, pliki tekstowe przechowywane na komputerze, aby pomóc nam analizować sposób korzystania z naszej witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adresu IP) są przesyłane na serwery Google w USA i tam zapisywane.

Na tej stronie aktywowaliśmy anonimizację IP, dzięki czemu adres IP użytkowników w państwach członkowskich UE lub innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie uprzednio skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwery Google w USA i tam skracany. W imieniu dostawcy strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google nie będzie łączył adresu IP przesłanego przez twoją przeglądarkę w ramach operacji Google Universal Analytics z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz uniemożliwić instalację plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnego zakresu funkcji tej witryny. Ponadto możesz uniemożliwić Google zbieranie i wykorzystywanie danych dotyczących korzystania z witryny wygenerowanej przez pliki cookies (w tym Twój adres IP) przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki z następującego linku: http://tools.google.com/dlpage / gaoptout? hl = de.

Kliknij poniższy link, aby uniemożliwić zbieranie danych przez Google Universal Analytics. Kliknięcie tego linku spowoduje ustawienie pliku cookie służącego do rezygnacji, który uniemożliwi śledzenie Twoich danych podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości. Wyłącz Google Analytics

Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i prywatności danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/pl  html and/or http://www.google.de/privacy.html

Należy pamiętać, że ta strona korzysta z Google Universal Analytics z rozszerzeniem kodu “anonymizeIp”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (znane jako maskowanie IP) i wykluczać bezpośrednie odniesienia osobiste.

§17 Osadzanie wtyczek społecznościowych

Nasza strona internetowa używa przycisków do następujących sieci społecznościowych:

 • Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Google+, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA
 • Instagram, Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park CA 94025, United States
 • TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, London, WC2B 6NH.

Przyciski pokazują logo poszczególnych sieci społecznościowych. Jednak przyciski nie są standardowymi wtyczkami społecznościowymi, tj. wtyczkami dostarczanymi przez sieci społecznościowe, ale linkami z ikonami przycisków. Przyciski te są aktywowane tylko przez celowe akcje (kliknięcie). Tak długo, jak nie klikniesz przycisków, żadne dane nie zostaną przesłane do sieci społecznościowych. Klikając przyciski, akceptujesz komunikację z serwerami sieci społecznościowej, aktywując przyciski i tworząc link.

Po kliknięciu przycisk działa jako wtyczka udostępniania. Następnie sieć społecznościowa uzyskuje informacje o odwiedzanej witrynie, którą można udostępniać znajomym i kontaktom. Musisz być zalogowany, aby “dzielić się” informacjami. Jeśli nie jesteś zalogowany, zostaniesz przekierowany na stronę logowania do klikniętej sieci społecznościowej, tym samym opuszczając strony ZENNER. Jeśli jesteś zalogowany, Twoje “podobne” lub zalecenie danego artykułu zostaną przesłane.

Gdy aktywujesz przycisk, sieci społecznościowe otrzymają również informacje, do których uzyskałeś dostęp do odpowiedniej strony naszej strony internetowej i kiedy to zrobiłeś. Ponadto mogą być przesyłane takie informacje, jak adres IP, dane o używanej przeglądarce i ustawienia językowe. Jeśli klikniesz przycisk, kliknięcie zostanie przeniesione do sieci społecznościowej i użyte zgodnie z ich polityką dotyczącą danych.

Po kliknięciu przycisku nie mamy kontroli nad zebranymi danymi i operacjami przetwarzania danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych, ani nie jesteśmy “kontrolerem” zdefiniowanym w RODO. Nie zdajemy sobie również sprawy z pełnego zakresu gromadzenia danych, ich podstawy prawnej, celów i okresów przechowywania. Biorąc to pod uwagę, informacje tutaj podane nie są kompletne.

Dane będą przesyłane niezależnie od tego, czy faktycznie masz konto u tego dostawcy, czy też jesteś tam zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany u dostawcy, twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Dostawcy mogą również używać plików cookie na komputerach do śledzenia użytkownika.

O ile nam wiadomo, dostawcy ci przechowują te dane w profilach użytkowników, które wykorzystują do celów reklamowych, badań rynkowych i / lub projektowania stron internetowych zorientowanych na popyt. Ten rodzaj analizy jest przeprowadzany (również dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu prezentacji reklamy zorientowanej na popyt i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o swoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez odpowiednią sieć społecznościową, a także na temat Twoich praw i ustawień prywatności, zapoznaj się z informacjami podanymi przez następujące witryny mediów  społecznościowych:

Jeśli nie chcesz, aby sieci społecznościowe uzyskiwały dane o Tobie, nie klikaj przycisku.

§18 Kontakt do administratora / osoby odpowiedzialnej w Zenner za RODO

Osoba do kontaktu : Agnieszka Krawczyk
adres: 92-620 Łódź, ul. Rokicińska 211,
e-mail: biuro@zenner.pl
telefon: 42 67918 01

§19 Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. Możesz skontaktować się z tym organem pod adresem:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
telefon: 22 531-03-00
faks: 22 531-03-01
Adres e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl